About us

Bioinplant Lab

http://ibi.zju.edu.cn/bioinplant

  • Institute: Institute of Crop Sciences / Institute of Bioinformatics, Zhejiang University
  • Address: Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, China
  • E-mail: bioinplant@zju.edu.cn