Xingyi’s Home
 
 
1. Longjiang Fan, Liyan Quan, Xiaodong Leng, Xingyi Guo, Weiming Hu, Songlin Ruan, Huasheng Ma, Mengqian Zeng. Molecular evidence for post-domestication selection in the Waxy gene of Chinese waxy maize. Mol Breeding, 2008, On line.
2. Xingyi Guo, Yu Wang, Peter D. Keightley and Longjiang Fan. Patterns of selective constraints in noncoding DNA of rice. BMC Evolutionary Biology, 2007, 7:208.
3. Xingyi Guo, Songlin Ruan, Weiming Hu, Daguang Cai, Longjiang Fan. Chloroplast DNA insertions into the nuclear genome of rice: the genes, sites and ages of insertion involved. Functional and Integrative Genomics, 2007, On line.
4. Sheng Wang, Qianhao Zhu, Xingyi Guo, Yijie Gui, Jiandong Bao, Chris Helliwell, Longjiang Fan. Molecular evolution and selection of a gene encoding two tandem microRNAs in rice. FEBS Letters, 2007, 581:4789-4793.
5. Xingyi Guo, Jiandong Bao, Longjiang Fan. Evidence of selectively driven codon usage in rice: Implications for GC content evolution of Gramineae Genes. FEBS Letters, 2007, 581(5): 1015-1021.
6. Xingyi Guo, Guohua Xu, Yang Zhang, Xiao Wen, Weimin Hu, Longjiang Fan. Incongruent evolution of chromosome size in rice. Genetics and Molecular Research ,2006, 5(2):373-389.
7. . GUO Xing-yi, XU Guo-hua, ZHANG Yang, HU Wei-min, FAN Long-jiang. Small-scale duplications play a significant role in  rice genome evolution. Rice Science, 2005, 12(3): 173-178.
8. WEN Xiao, GUO Xing-yi, FAN Long-jiang. Maximal sequence length of exact match between members from a gene family during early evolution. Journal of Zhejiang University SCIENCE, 2005 6B(6): 470-476.  
9. ZHANG Yang, XU Guo-hua, GUO Xing-yi, FAN Long-jiang. Two ancient rounds of polyploidy in rice genome. Journal of Zhejiang University SCIENCE, 2005 6B(2): 87-90.
 

Xingyi Guo
Institute of Bioinformatics,
Zhejiang University, Hangzhou 310029 ,P.R.China
Phone: 13067984521
Email: bioinplant@zju.edu.cnPh. D. Institute of     Bioinformatics, College of Life Science, Zhejiang University (2003-2008)

B. S. School of Plant Science, Anhui Science and Technology University
(1999-2003)

>>The evolutionary impact of new mutations.
>>Evolutionary genomics of cereals
>>Molecular diversity analysis of domestication or phenotype-candidate genes
>>To develop statistic model 

>>Perl, R, Matlab, C++
>>Mysql, SRSmailto:bioinplant@zju.edu.cnshapeimage_1_link_0
Selected Publication