ZheJiang University

Professor Jun Zhu    Professor Longjiang Fan    Professor Haiming Xu    

Associate professor Chuyu Ye    

Lecturer Xi Chen    

Research assistant Jie Qiu    

More

North Carolina State University

Professor and Vice President of NCSU Bailian Li    

Professor Ralph Dewey    

Professor Rongda (Ron) Qu

More

University of Virginia

Professor Micheal Timko (Professor of ZJU Guangbiao Professor)

More

Yunnan Tobacco Agricultural Research Institue

Senior Researcher and Acting Director Xiuping Lu    

Senior Researcher and Deputy Director Yongping Li    

Senior Researcher Bingguang Xiao

More