Publications

Echinochloa crus-galli genome analysis provides insight into its adaptation and invasiveness as a weed. Guo Longbiao#, Jie Qiu#, Chuyu Ye, Gulei Jin, Lingfeng Mao,Haiqiang Zhang, Xuefang Yang, Qiong Peng, Yingying Wang, Lei Jia, Zhangxiang Lin, Gengmi Li, Fei Fu, Chen Liu, Li Chen, Enhui Shen, Weidi Wang, Sanling Wu, Chenyang Xia, Yongfei Zhang,Xiaomao Zhou, Lifeng Wang, Lamei Wu, Weijie Song, Yunfei Wang, Qingyao Shu, Daisuke Aoki, Emi Yumoto, Takao Yokota, Koji Miyamoto, Kazunori Okada, Do-Soon Kim, Daguang Cai, Chulong Zhang, Yonggen Lou, Qian Qian, Hirofumi Yamaguchi, Hisakazu Yamane, Chui-Hua Kong, Michael P. Timko, Lianyang Bai*, Longjiang Fan*. Nature Communications, 2017:no. doi: 10.1038/s41467-017-01067-5 [PDF]

Comparative whole-genome analysis reveals artificial selection effects on Ustilago esculenta genome. Zihong Ye, Yao Pan, Yafen Zhang, Haifeng Cui, Gulei Jin, Alice C. McHardy, Longjiang Fan*, and Xiaoping Yu*. DNA Research, 2017:no. doi: 10.1093/dnares/dsx031 [PDF]

Genomic variation associated with local adaptation of weedy rice during de-domestication. Jie Qiu, Yongjun Zhou, Lingfeng Mao, Chuyu Ye, Weidi Wang, Jianping Zhang, Yongyi Yu, Fei Fu, Yunfei Wang, Feijian Qian, Ting Qi, Sanling Wu, Most. Sultana, Ya-Nan Cao, Yu Wang, Michael Timko, Song Ge, Longjiang Fan*, and Yongliang Lu*. Nature Communications, 2017:no. doi: 10.1038/ncomms15323 [PDF]

Analysis of transcriptional and epigenetic changes in hybrid vigor of allopolyploid Brassica napus uncovers key roles for small RNAs. Shen, Yifei; Sun, Shuo; Hua, Shuijin; Shen, Enhui; Ye, Chuyu; Cai, Daguang; Timko, Michael; Zhu, Qian-Hao; Fan, Longjiang*. The Plant Journal, 2017:no. doi: 10.1111/tpj.13605 [PDF]

PlantcircBase: a database for plant circular RNAs. Qinjie Chu, Xingchen Zhang, Xintian Zhu, Chen Liu, Lingfeng Mao, Chuyu Ye, Qian-Hao Zhu, Longjiang Fan*. Molecular Plant, 2017:no. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.molp.2017.03.003 [PDF]

PcircRNA_finder: a software for circRNA prediction in plants. Li Chen, Yongyi Yu, Xinchen Zhang, Chen Liu, Chuyu Ye, Longjiang Fan*. Bioinformatics, 2016:no. doi: 10.1093/bioinformatics/btw496 [PDF]

Nicotine biosynthesis is regulated by two more layers: small and long non-protein-coding RNAs. Jiahua Xie and Longjiang Fan. Plant Signal and Behavior, 2016:no. doi: 10.1080/15592324.2016.1184811 [PDF]

Transcriptome sequencing reveals e-cigarette vapor and mainstream-smoke from tobacco cigarettes activate different gene expression profiles in human bronchial epithelial cells. Yifei Shen, Michael Wolkowitz, Tatyana Kotova, Longjiang Fan, Michael Timko*. Scientific Reports, 2016:no. doi: 10.1038/srep23984 [PDF]

Regulation of nicotine biosynthesis by an endogenous target mimicry of miRNA in tobacco. Fangfang Li, Weidi Wang, Nan Zhao, Bingguang Xiao, Peijian Cao, Xingfu Wu, Chuyu Ye, Enhui Shen, Jie Qiu, Qian-Hao Zhu, Jiahua Xie, Xueping Zhou*, Longjiang Fan* Plant Physiology, 2015:no. doi: 10.1111/pp.15.00649 [PDF]

A diverse set of miRNAs responsive to begomovirus-associated betasatellite in Nicotiana benthamiana. Bingguang Xiao, Xiuling Yang, Chuyu Ye, Yang Liu, Chenhai Yan, Yu Wang, Xiuping Lu, Yongping Li, Longjiang Fan. BMC Plant Biology, 2014, 14(60):no. doi: 10.1186/1471-2229-14-60 [PDF]

Impact of maternal nicotine exposure on expression of myelin-related genes in Zebrafish Larvae. Shufang Zhao, Wenyan Cui, Junran Cao, Chen Luo, Longjiang Fan, and Ming D. Li. Zebrafish, 2013, 0889:no. doi: 10.1089/zeb[PDF]

Mapping epistasis and environment × QTX interaction based on four-omics genotypes for the detected QTX loci controlling complex traits in tobacco. Zhou L, Li R, Fan L, Shi Y, Wang Z, Xie S, Gui Y, Ren X*, Zhu J*. The Crop Journal, 2013:no. doi: dx.doi.org/10.1016/j.cj.2013.09.001

Diversity arrays technology (DArT) for studying the genetic polymorphism of flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum). Lu Xiu-ping, Bing-guang Xiao, Yong-ping Li, Yi-jie Gui, Yu Wang, Longjiang Fan. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, 2012, 1862-1783:no. doi: 10.1631/jzus.B1200227 [PDF]

Alteration of the alkaloid profile in genetically modified tobacco reveals a role of methylenetetrahydrofolate reductase in nicotine N-demethylation. Hung Chiu-Yueh, Longjiang Fan, Farooqahmed S Kittur, Bronwyn M Holliday, Bingguang Xiao, She Tang, Jie Qiu, Lowell P Bush, Mark A Conkling and Jiahua Xie. Plant Physiology, 2012, 161(2):1049-1060:no. doi: ​dx.​doi.​org/​10.​1104/​pp.​112.​209247 [PDF]

Development of DArT markers for linkage map of flue-cured tobacco. Xiuping Lu, Gui Yijie, Bingguang Xiao, Yongping Li, Zhijun Tong, Yun Liu, Xuefei Bai, Weiren Wu, Ling Xia, Eric Huttner, Adrzej Kilian, Longjiang Fan. Chinese Science Bulletin, 2012, 58(6):648:no. doi: [PDF]

Identification of wounding and topping responsive small RNAs in tobacco (Nicotiana tabacum). She Tang*, Yu Wang*, Zefeng Li, Yijie Gui, Bingguang Xiao, Jiahua Xie, Qian-Hao Zhu, Longjiang Fan. BMC Plant Biology, 2012, 12:28:no. doi: 10.1186/1471-2229-12-28 [PDF]

iSNAP: a small RNA-based molecular marker technique. Yijie Gui, Guanghao Yan, Shiping Bo, Zhijun Tong, Yu Wang,Bingguang Xiao, Xiuping Lu, Yongping Li, Weiren Wu, Longjiang Fan. Plant Breeding, 2011, 130:no. doi: 10.1111/j.1439-0523.2011.01872.x [PDF]

Genome Sequence of the Tobacco Bacterial Wilt Pathogen Ralstonia solanacearum. Zefeng Li, Sanling Wu, Xuefei Bai, Yun Liu, Jianfei Lu, Yong Liu, Bingguang Xiao, Xiuping Lu, Longjiang Fan. Journal of Bacteriology, 2011, 193:6088. doi: 10.1128/JB.06009-11 [PDF]
Identification of NBS-type Resistance Gene Homologs in Tobacco Genome. Xiaodong Leng, Bingguang Xiao, Sheng Wang, Yijie Gui, Yu Wang, Xiuping Lu, Jiahua Xie, Yongping Li, Longjiang Fan. Plant Molecular Biology Reporter, 2010, 28: 152. doi: 10.1007/s11105-009-0134-z [PDF]

 

Patent

1.基于生物小RNA的分子标记的方法,樊龙江、肖炳光、桂毅杰,专利号:ZL201010136826.2
2.用于调控烟草尼古丁合成和转运的基因及其应用,樊龙江、王卫娣、肖炳光、卢秀萍、李永平、叶楚玉、王煜,专利申请号:2014100097066.4